fbpx

Privatlivspolitik & Cookiepolitik

Vi, Lovemade ApS, værdsætter dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine personlige data alvorligt og vil gerne benytte lejligheden til at informere dig om databeskyttelse i vores virksomhed.

(1) Definitioner
Efter eksemplet i artikel 4 i GDPR er denne meddelelse om databeskyttelse baseret på følgende definitioner:
- "Personoplysninger" (art. 4, nr. 1, i GDPR) er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En person er identificerbar, hvis vedkommende kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, en online-identifikator, lokaliseringsdata eller oplysninger vedrørende vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Identificerbarhed kan også opnås ved at sammenkæde sådanne oplysninger eller anden yderligere viden. Oplysningernes oprindelse, form eller udformning er irrelevant (fotos, video- eller lydoptagelser kan også indeholde personoplysninger).
- "Behandling" (art. 4, nr. 2 i GDPR) betyder enhver operation, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej (dvs. ved hjælp af tekniske specifikationer). Dette omfatter især indsamling (dvs. erhvervelse), registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, høring, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion af personoplysninger eller ændring af de formål, hvortil de oprindeligt blev behandlet.
- Den "dataansvarlige" (art. 4, nr. 7 i GDPR) er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
- En "tredjepart" (art. 4, nr. 10 i GDPR) er enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert organ ud over den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysningerne; dette omfatter også andre juridiske enheder, der tilhører koncernen.
- En "databehandler ” (art. 4, nr. 8 i GDPR) er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, især i overensstemmelse med den dataansvarliges instruktioner (f.eks. en it-tjenesteudbyder). I henhold til databeskyttelsesloven er en databehandler især ikke en tredjepart.
- Ved den registreredes ”samtykke” (art. 4, nr. 11 i GDPR) forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger vedrørende ham eller hende gøres til genstand for behandling.

(2) Navn og adresse på den dataansvarlige
Vi er den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 4, nr. 7, i GDPR:
Lovemade ApS
c/o Silvia Wulff, Malmøgade 7, 5. Th,
2100 København Ø, Danmark.
CVR-Nr: 33157606
Telefon: +45 26 56 09 88
E-mail: info@lovemade.dk
For yderligere oplysninger om vores virksomhed, se venligst hjemmesiden eller CVR-registret.

(3) Retsgrundlag for databehandling
I princippet er enhver behandling af personoplysninger forbudt ved lov og er kun tilladt, hvis databehandlingen falder ind under en af følgende begrundelser:

- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR ("samtykke"): Hvis den registrerede frivilligt, på en informeret og utvetydig måde, ved hjælp af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, har angivet, at de giver samtykke til behandling af deres personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt på anmodning fra den registrerede forud for indgåelse af en kontrakt;
- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt (f.eks. en juridisk forpligtelse til at opbevare data);
- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra d i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra e, i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, eller
- Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR ("Legitime interesser"): Hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime (især juridiske eller økonomiske) interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller rettigheder (især hvor den registrerede er mindreårig).
For de behandlingsaktiviteter, vi udfører, angiver vi det gældende retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde nedenfor. Behandlingen kan også være baseret på flere retsgrundlag.

(4) Datasletning og opbevaringstid
For de behandlinger, der udføres af os, angiver vi nedenfor, hvor længe dataene gemmes af os, og hvornår de slettes eller blokeres. Medmindre en eksplicit opbevaringsperiode er angivet nedenfor, vil dine personlige data blive slettet eller blokeret, så snart formålet eller det juridiske grundlag for opbevaring ikke længere gælder.
Opbevaring ud over den angivne periode kan dog være nødvendig i tilfælde af en (forestående) retstvist med dig eller af skatte- eller handelsretlige årsager. Hvis den opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de lovmæssige bestemmelser, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne, medmindre yderligere opbevaring fra vores side er nødvendig, og der er et retsgrundlag for dette.

(5) Datasikkerhed
Vi bruger passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. TSL-kryptering til vores hjemmeside) under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, kontekst og formål samt de eksisterende risici for et databrud (herunder sandsynlighed og virkninger) for den registrerede. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

(6) Samarbejde med forarbejdningsvirksomheder
Vi bruger eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere til at behandle vores forretningstransaktioner. Disse tjenesteudbydere handler kun i overensstemmelse med vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesbestemmelserne i henhold til artikel 28 i GDPR.

Hvis dine personoplysninger videregives af os til andre virksomheder inden for vores koncern eller videregives til os af vores datterselskaber (f.eks. til reklameformål), sker dette på grundlag af eksisterende ordrebehandlingsforhold.

(7) Dine rettigheder
Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende som berørt part med hensyn til dine behandlede personoplysninger ved at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i begyndelsen under (2). Som berørt part har du ret til at

• at anmode om oplysninger om dine data, der behandles af os i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, datakategorien, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en ret til at indgive en klage, oprindelsen af dine data, hvis de ikke blev indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning inklusive profilering og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;
• i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR straks at anmode om korrektion af ukorrekte data eller supplering af dine data, der er gemt af os;
• i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR at kræve sletning af dine data, der er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav;
• i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR at kræve begrænsning af behandlingen af dine data, hvis du bestrider nøjagtigheden af dataene, eller behandlingen er ulovlig;
• i overensstemmelse med art. 20 i GDPR at modtage dine data, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig ("dataportabilitet");
• i henhold til art. 21 i GDPR at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis behandlingen er baseret på art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra e eller litra f i GDPR. Dette er især tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig. Hvis det ikke er en indsigelse mod direkte reklame, beder vi dig om at forklare grundene til, at vi ikke bør behandle dine data, som vi har gjort, når vi udøver en sådan indsigelse. I tilfælde af din berettigede indsigelse vil vi undersøge situationen og enten afbryde eller tilpasse databehandlingen eller påpege over for dig vores tvingende grunde, der er værd at beskytte, på grundlag af hvilke vi vil fortsætte behandlingen;
• i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i GDPR til enhver tid (også før GDPR trådte i kraft, dvs. før den 25. maj 2018) at trække dit samtykke tilbage, når du har givet det til os - dvs. din frivillige, informerede og utvetydige erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling om, at du giver dit samtykke til behandling af de pågældende personoplysninger til et eller flere specifikke formål - hvis du har givet et sådant samtykke. Som følge heraf må vi ikke længere fortsætte den databehandling, der var baseret på dette samtykke i fremtiden, og
• i overensstemmelse med art. 77 GDPR at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger i vores virksomhed.

(8) Ændringer i databeskyttelsesoplysningerne
Som led i den løbende udvikling af databeskyttelseslovgivningen og teknologiske eller organisatoriske ændringer gennemgås vores databeskyttelsesoplysninger regelmæssigt for at afgøre, om de skal tilpasses eller suppleres.

Denne privatlivspolitik med Cookiepolitik er dateret 02.2024.

(9) Behandlede personoplysninger
Når du bruger dette websted til informationsformål, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

(a) Logdata: Når du besøger vores hjemmesider, gemmes en såkaldt logdatapost (såkaldte serverlogfiler) midlertidigt og anonymiseret på vores webserver. Dette består af:

• den side, hvorfra der blev anmodet om siden (såkaldt referrer URL)
• navnet og URL'en på den ønskede side
• dato og klokkeslæt for opkaldet
• beskrivelse af type, sprog og version af den anvendte webbrowser
• IP-adressen på den anmodende computer, som er forkortet på en sådan måde, at der ikke længere kan etableres en personlig reference.
• mængden af overførte data
• styresystemet
• besked om, hvorvidt opkaldet var vellykket (adgangsstatus/Http-statuskode)
• GMT-tidszoneforskellen

(b) Kontaktoplysninger: Hvis du kontakter os via kontaktmailen info@lovemade.dk, vil vi behandle de oplysninger, du sender os, for at kunne behandle din anmodning.

(10) Markedsføringsloven
Du modtager kun målrettet markedsføring fra os, hvis du har givet os dit samtykke efter markedsføringsloven. Hvis du har givet os dit samtykke, kan det være, at du modtager f. eks. Nyhedsbreve. Vi behandler kun de personoplysninger som du har givet os.

(11) Formål og retsgrundlag for databehandling
Vi behandler de ovenfor anførte personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR, de øvrige relevante databeskyttelsesbestemmelser og kun i det omfang, det er nødvendigt. For så vidt som behandlingen af personoplysninger er baseret på art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i GDPR, repræsenterer de nævnte formål også vores legitime interesser.

Behandlingen af logdata tjener statistiske formål og til at forbedre kvaliteten af vores websted, især forbindelsens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, i GDPR).

Behandlingen af kontaktdata udføres for at behandle din anmodning (retsgrundlag er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a i GDPR).

Formålet for behandling af markedsføringsdata er for at sende dig det materiale som du er interesseret i. Det kan være produktinformationer, eventinformationer m.v. (retsgrundlag er art. 6, stk. 1 pkt. 1 lit. a i GDPR).

(12) Varighed af databehandling
Dine data vil kun blive behandlet, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte behandlingsformål; de retsgrundlag, der er angivet i forbindelse med behandlingsformålene, gælder i overensstemmelse hermed. Med hensyn til brug og opbevaringsvarighed af cookies henvises til punkt (4).
Tredjeparter, der er engageret af os, vil gemme dine data på deres system, så længe det er nødvendigt i forbindelse med levering af tjenesterne til os i overensstemmelse med den respektive ordre.
Du kan også finde flere detaljer om opbevaringsperioden under (4).

(13) Overførsel af personlige data til tredjeparter; grundlag for retfærdiggørelse
Følgende kategorier af modtagere, som normalt er databehandlere, kan have adgang til dine personoplysninger:

- Vi bruger databehandlingstjenesteudbydere til driften af vores hjemmeside og behandlingen af data, der er gemt eller overført af systemerne (f.eks. til datacentertjenester, betalingsbehandling, IT-sikkerhed). Retsgrundlaget for overførslen er da art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. b eller lit. f i GDPR, for så vidt disse ikke er databehandlere;
- Statslige organer/myndigheder, for så vidt det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse. Retsgrundlaget for overførslen er da art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i GDPR;
- Personer, der er ansat til at udføre vores forretningsaktiviteter (f.eks. revisorer, banker, forsikringsselskaber, juridiske rådgivere, tilsynsmyndigheder, parter, der er involveret i virksomhedsovertagelser eller etablering af joint ventures). Retsgrundlaget for overførslen er da art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b eller litra f i GDPR.

Derudover videregiver vi kun dine personlige data til tredjepart, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i GDPR.

(14) Brug af cookies, plugins og andre tjenester på vores hjemmeside
a) Cookie
Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Cookies er små tekstfiler, der tildeles den browser, du bruger, og gemmes på din harddisk ved hjælp af en karakteristisk tegnrække, og hvorigennem visse oplysninger flyder til det sted, der sætter cookien. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer og kan derfor ikke forårsage nogen skade. De tjener til at gøre webstedet mere brugervenligt og effektivt generelt, dvs. mere behageligt for dig.
Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. I nogle tilfælde indeholder cookies dog kun oplysninger om visse indstillinger, som ikke er personligt identificerbare. Cookies kan dog ikke direkte identificere en bruger.
Der skelnes mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, som gemmes ud over den enkelte session. Med hensyn til deres funktion skelnes der mellem cookies:

- Tekniske cookies: Disse er strengt nødvendige for at bevæge sig rundt på hjemmesiden, bruge grundlæggende funktioner og sikre sikkerheden på hjemmesiden; de indsamler ikke oplysninger om dig til markedsføringsformål eller gemmer, hvilke hjemmesider du har besøgt;
- Performance-cookies: Disse indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke sider du besøger, og for eksempel om der opstår fejl, når du bruger hjemmesiden; de indsamler ingen oplysninger, der kan identificere dig - alle indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre vores hjemmeside og til at finde ud af, hvad der interesserer vores brugere;
- Reklamecookies, målretningscookies: Disse bruges til at tilbyde webstedsbrugeren tilpasset reklame på webstedet eller tilbud fra tredjeparter og til at måle effektiviteten af disse tilbud; reklame- og målretningscookies gemmes i højst 13 måneder;
- Delingscookies: Disse bruges til at forbedre interaktiviteten på vores hjemmeside med andre tjenester (f.eks. sociale netværk); delingscookies gemmes i højst 13 måneder.

Enhver brug af cookies, der ikke er absolut teknisk nødvendig, udgør en databehandling, der kun er tilladt med dit udtrykkelige og aktive samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR. Dette gælder især for brugen af reklame-, målretnings- eller delingscookies. Derudover videregiver vi kun dine personlige data, der behandles af cookies, til tredjeparter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i GDPR.

De fleste webbrowsere (se hjælpefunktionen i menulinjen i din browser) kan indstilles af dig, så de ikke accepterer nye cookies, at du modtager en meddelelse om, at der er placeret en ny cookie, eller at alle modtagne cookies er slået fra. For smartphones, tablets og andre mobile og stationære enheder kan du finde de nødvendige indstillinger i de respektive betjeningsvejledninger. Vi anbefaler dog, at du lader cookie-funktionerne være slået helt til, da det kun er med cookies, at det er muligt at forbedre vores hjemmesider yderligere til dine behov. Vores cookies gemmer ikke følsomme data som adgangskoder, kreditkortoplysninger eller lignende. De forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ingen virus.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, du har anmodet om (f.eks. sprogindstillinger), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies, kan du til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger ved at klikke på følgende link:
For at gøre dette skal du klikke på symbolet i nederste venstre hjørne. Dette vil åbne cookie-indstillingerne, som du kan ændre, som du ønsker.
Følgende cookies bruges på denne hjemmeside:

b) Google Analytics
Google Analytics er en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Ltd (Gordon House, Borrow street, Dublin 4, Irland for besøgende fra EU, et datterselskab af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google bruger de indsamlede data til at spore og analysere, hvordan denne applikation bruges, til at udarbejde rapporter om dens aktiviteter og til at dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og personliggøre annoncerne i sit eget reklamenetværk. For at gøre dette indstiller Google cookies, der gemmes på din enhed og gør det muligt at analysere din brugeradfærd. De oplysninger, der genereres på denne måde, overføres normalt til Googles servere i USA og gemmes der. Da vi har aktiveret IP-adresseanonymisering, afkortes din IP-adresse generelt inden for EU, før den sendes til Googles servere i USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til Googles servere i USA og afkortes kun der. Data overføres til USA på grundlag af EU's afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og Googles certificering af den amerikanske regering som en del af den nye aftale mellem EU og USA.
Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google i overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, i GDPR. Ifølge Google vil din IP-adresse ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Brugen af Google Analytics er baseret på dit samtykke til brugen i overensstemmelse med art. 6 (a) GDPR.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browsersoftware. Dette kan dog forringe din brug af denne hjemmeside. Du kan også forhindre Google i at behandle de oplysninger, der genereres af cookies, ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på følgende link
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Du kan også bruge følgende link til at ændre de cookie-indstillinger, du har valgt på denne hjemmeside, og til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af Google Analytics:
For at gøre dette skal du klikke på symbolet i nederste venstre hjørne. Herefter åbnes cookie-indstillingerne, som du kan ændre, som du vil.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Google Analytics her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 og her: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

c) Facebook Pixel
Vi bruger Facebook Pixel-annonceringsværktøjet fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Irland, til besøgende fra EU, et datterselskab af Meta Platforms Inc, 1601 Willow Rd - 94025 Menlo Park, USA. Vi bruger Facebook Pixel til optimeret annoncering, så der kun vises relevant annoncering. Hvis du går ind på vores hjemmeside via en Facebook-annonce, overfører Facebook Pixel din adfærd på vores hjemmeside til os. Dette sker anonymt, så vi ikke kan drage nogen konklusioner om den pågældende person. Facebook indsamler og gemmer dog også personlige data som f.eks. din IP-adresse.
Til dette formål sætter Meta cookies, der gemmes på din enhed og gør det muligt at analysere din brugeradfærd. De oplysninger, der genereres på denne måde, overføres normalt til Metas servere i USA og gemmes der. Vi har ingen indflydelse på Metas behandling af data. Data overføres til USA på grundlag af en EU-afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet over for USA og certificering i henhold til databeskyttelsesrammen af den amerikanske regering.
Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale
med Meta i henhold til art. 28, stk. 3 i GDPR.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på dit samtykke til brugen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Du kan til enhver tid bruge følgende link til at ændre de cookie-indstillinger, du har valgt på denne hjemmeside, og gøre indsigelse mod brugen af Meta:
For at gøre dette skal du klikke på symbolet i nederste venstre hjørne. Herefter åbnes cookie-indstillingerne, som du kan ændre, som du ønsker.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Meta kan findes her:
https://de-de.facebook.com/privacy/center/?entry_point=facebook_page_footer

d) Scannet
Vi bruger hostingudbyderen Scannet, team.blue Danmark A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, til at hoste vores hjemmeside. Vi bruger Scannet til at gøre vores hjemmeside tilgængelig på internettet. Til dette formål leverer Scannet infrastrukturen til levering og beskyttelse af hjemmesiden. Oplysningerne behandles på Scannets servere. Scannets servere er placeret i Danmark. Brugen af Scannet er baseret på vores legitime interesse i levering og drift af vores hjemmeside i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

e) Polylang
Vi bruger værktøjet Polylang fra WP Syntex, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, Frankrig. Vi bruger Polylang til at kunne tilbyde forskellige sprog på vores hjemmeside og tilpasse dem til de besøgende. Polylang indstiller også cookies til at tildele et valgt sprog til en besøgende. Brugen af Polylang er baseret på vores legitime interesse i at optimere oplevelsen på vores hjemmeside ved at tilbyde muligheden for at vælge det korrekte sprog, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.